Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Đăng ký bản quyền tác phẩm nhiếp ảnh


Nhiếp ảnh là một trong những môn nghệ thuật mà nhiều nghệ sĩ đam mê sáng tạo. Về khía cạnh pháp lý, tác phẩm nhiếp ảnh cũng là một đối tượng được pháp luật Việt Nam bảo hộ dưới hình thức bản quyền tác giả.

Các nghệ sỹ khi có các tác phẩm tâm đắc, cũng có thể nhờ sự trợ giúp của các luật sư để tiến hành đăng ký tại Cục Bản quyền tác giả Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký bản quyên tác phẩm nhiếp ảnh gồm những hồ sơ sau:

Hai (02) chứng minh nhân dân của tác giả.
Giấy Ủy quyền theo mẫu của Việt Tín soạn thảo. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký, đóng dấu và chuyển lại cho Việt Tín 02 bản.
Giấy cam đoan theo mẫu của Việt Tín soạn thảo. Tác giả ký và chuyển lại cho Việt Tín 02 bản.
Quyết định giao nhiệm vụ theo mẫu của S&B soạn thảo. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký, đóng dấu và chuyển lại cho Việt Tín 02 bản.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (bản sao có công chứng), 2 bản.
Bộ ảnh chụp tác phẩm đăng ký, 2 bộ.

Dịch vụ của Việt Tín trợ giúp khách hàng đăng ký tác phẩm nhiếp ảnh.

Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc đăng ký bản quyền tác giả bộ ảnh chụp tại Cục Bản Quyền Tác Giả;
Đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác Giả;
Thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.
Thời hạn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả là 10 – 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.