Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Đăng ký bản quyền tác phẩm viết


Khi các tác giả, nhà văn, nhà thơ, bằng hoạt động sáng tạo của mình, tạo ra các tác phẩm viết như tiểu thuyết, tiểu luận, phê bình văn học, những tác phẩm này đem lại những giá trị tinh thần to lớn cho xã hội.

Về khía cạnh pháp lý, tác phẩm viết cũng là một đối tượng được pháp luật Việt Nam bảo hộ dưới hình thức bản quyền tác giả.

Chủ sở hữu, tác giả tác phẩm viết có thể nhờ sự trợ giúp của các luật sư để tiến hành đăng ký tại Cục Bản quyền tác giả Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký bản quyền đối với tác phẩm viết gồm những hồ sơ sau:

Bốn (04) chứng minh nhân dân của tác giả, bản copy có công chứng.
Giấy Ủy quyền theo mẫu của Việt Tín soạn thảo, khách hàng ký và chuyển lại cho Việt Tín 04 bản. - Mẫu giấy ủy quyền
Giấy cam đoan theo mẫu của Việt Tín soạn thảo, tác giả ký và chuyển lại cho Việt Tín 04 bản.
Bốn (04) Quyết định giao nhiệm vụ (Nếu đăng ký chủ sở hữu là Công ty).
Bốn (04) Bản sao có công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh (Nếu đăng ký chủ sở hữu là Công ty).
Hai (02) tác phẩm viếtcần đăng ký
- Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn đăng ký bản quyền

Dịch vụ của Việt Tín trợ giúp khách hàng đăng ký phần mềm máy tính.

Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác Giả;
Đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác Giả;
Thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.
Thời hạn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả là 10 – 15 ngày làm việc kể từ ngày Việt Tín nộp hồ sơ hợp lệ.