Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Để xử lý các tranh chấp trong Nhãn hiệu tập thể, theo ông người chủ sở hữu cần làm phải gì?


Việc xử lý trước hết cần phải dựa trên Quy chế nhãn hiệu tập thể để bảo vệ uy tín, quyền lợi của Nhãn hiệu tập thể và các thành viên.

Phải đảm bảo việc kiểm soát và quản lý Nhãn hiệu tập thể có hiệu quả, việc công khai các thông tin liên quan đến Nhãn hiệu tập thể, việc sử dụng Nhãn hiệu tập thể sẽ giúp hạn chế các tranh chấp phát sinh và đảm bảo được uy tín trên thị trường.

Các thành viên của Nhãn hiệu tập thể cần phải có tinh thần đoàn kết trong việc xây dựng, quản lý và phát triển NHTT của tổ chức mình, để phát huy được sức mạnh, lợi thế cạnh tranh của Nhãn hiệu tập thể trong quá trình cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

Xây dựng mạng lưới thị trường bền vững, ổn định. Tích cực, chủ động trong việc phát hiện ra các hành vi xâm phạm quyền đối với Nhãn hiệu tập thể của tổ chức mình và xử lý nghiêm, triệt để các hành vi này.